Повишаване познавателната активност при формиране на конструктивно-технически способности у 5-6-годишните деца


Гайдова, Радка (1989) Повишаване познавателната активност при формиране на конструктивно-технически способности у 5-6-годишните деца НК,Интензификация на УВП в условията на НТР и развитие на способностите на учащите се, ВТУ, 1989.


 В доклада се акцентира на ефективизираща роля на постиженията на техниката, която при оптимално съчетаване с психолого-педагогическите закономерности, съпъстващи обучението по конструктивно-технически дейности води до повишаване познавателната активност на децата, както и до развиване на техните специализирани способности за конструиране.
  Доклад
 развите,дейност,закономерности,дете
 Издадено
  2451
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/