Ролята и мястото на детето от предучилищна възраст в учебно-възпитателния процес по конструктивно-техническа дейност.


Гайдова, Радка (1989) Ролята и мястото на детето от предучилищна възраст в учебно-възпитателния процес по конструктивно-техническа дейност. НК, Мястото и ролята на детето, ученика и учителя в учебно-възпитателния процес при условията на НТР, 2ч., Ст. Загора, 1989.


 Представената гледна точка в доклада засяга все по-голямото значение на техническото обучение в детската градина. Като диференцира в процеса на обучение по конструктивно-техническа дейност, дейността на учителя и дейността на детето, извежда преоритети, които налагат трансформиране на позициите (роля и място) на учителя и на детето от обект-въздействащи в субект-взаимодействащи.
  Доклад
 дейност,учител,дете,взаимодействие
 Издадено
  2450
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/