Предучилищна педагогика (учебник за висшите учебни заведения), под редакцията на проф. д-р Елка Петрова, девета глава, В. Търново, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2001, 162-190 стр, ISBN 954-524-272-8; COBISS.BG-ID 1037764324


Легкоступ, Пламен (2001) Предучилищна педагогика (учебник за висшите учебни заведения), под редакцията на проф. д-р Елка Петрова, девета глава, В. Търново, Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2001, 162-190 стр, ISBN 954-524-272-8; COBISS.BG-ID 1037764324 Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново


 В глава 9-та са разгледани проблеми на естетическото възпитание в предучилищна възраст
  Учебник / Учебно помагало
 Предучилищна педагогика, учебник


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  245
 Пламен Легкоступ

3. Кутева, Венка, 55 години ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ (1950-2005 г.), Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, 388 стр, цитирана на 274 стр., ISBN 978-954-639-5; COBISS.BG-ID 1228328932

4. Кутева, Венка, 55 години ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ (1950-2005 г.), Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, 388 стр, цитирана на 342 стр., ISBN 978-954-639-5; COBISS.BG-ID 1228328932

2. Христова, Р. Учебно помагало по предучилищна педагогика (за семинарни упражнения). В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006.

1. Попов, Теодор. Терапия и профилактика чрез изкуство. София: Образование, 2004. – 175 с. ISBN 954-552-041-8; COBISS.BG-ID 1042055140

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/