Сярова, Ели. Философия. Световни религии. Учебник за профилирана подготовка по философия за ХII клас на СОУ. София: изд. Просвета, 2002 (Одобрен от МОН със заповед N РД 09-597/14. 08. 2002), 240 стр., ISBN 978-954-01-1303-6


Василева, Ели (2002) Сярова, Ели. Философия. Световни религии. Учебник за профилирана подготовка по философия за ХII клас на СОУ. София: изд. Просвета, 2002 (Одобрен от МОН със заповед N РД 09-597/14. 08. 2002), 240 стр., ISBN 978-954-01-1303-6 София: изд. Просвета, 2002, ISBN 978-954-01-1303-6


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  24470
 Ели Василева

2. Цитирано в: Шапкалова, Светла. Образовательное формирование религиозного мировоззрения. В: Мегународен диjалог: Исток-Запад. Зборник на научни трудови (култура,славjaнство и економиjа). Р. Македониjь-Тамбов, Руска федерациjа, 2013 ISSN (принт) 1857-9299 ISSN (онлајн) 1857-9302

1. Цитирано в: Николова, Антоанета. Изучение религий в Болгарии. В: Релiгieзнавчi нариси (Религиоведческие очерки/Essays on religious studies). № 3/2012, Киев, с. 7-20, ISSN 2221-1535

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/