Сярова, Ели. Проблемът за chora във философията на религията. Сп. Философски алтернативи, изд. на Института за изследване на обществата и знанието - БАН: кн. 5/6, 2000, стр. 47-55, ISSN 0861-7899


Василева, Ели (2000) Сярова, Ели. Проблемът за chora във философията на религията. Сп. Философски алтернативи, изд. на Института за изследване на обществата и знанието - БАН: кн. 5/6, 2000, стр. 47-55, ISSN 0861-7899 Сп. Философски алтернативи, изд. на Института за изследване на обществата и знанието - БАН: кн. 5/6, 2000, стр. 47-55, ISSN 0861-7899


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  24455
 Ели Василева

1. Цитирано в: Лазаров, Ивайло. Парадоксалната феноменология на другостта: Другият: социален образ, екзистенциален опит, онтологична структура. Монография - Варна, Университетско изд-во "Черноризец Храбър", 2010, 300 стр., ISBN 978-954-715-473-5 

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/