Сярова, Ели. Онтологичният лик на философията на религията. В: Разкриващите се дълбини: Семьон Франк. София: Парадигма, 2001, стр. 37-63, ISBN 954-9536-58-0


Василева, Ели (2001) Сярова, Ели. Онтологичният лик на философията на религията. В: Разкриващите се дълбини: Семьон Франк. София: Парадигма, 2001, стр. 37-63, ISBN 954-9536-58-0 София: Парадигма, 2001, стр. 37-63, ISBN 954-9536-58-0


 В студията се разглежда онтологичният подход към религията у Семьон Франк, темите за Абсолюта и онтологичното доказателство за битието на Бога у Франк.
  Студия
 


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  24453
 Ели Василева

3. Цитирано в: Богомилова, Нонка. Религията и човешката същност. Класически идеи. Монография. София: Акад. изд-во "Проф. М. Дринов", 2010, ISBN 978-954-322-339-8

2. Цитирано в: Богомилова, Нонка. Познанието на религията: културно-теоретични профили. Сп. Философски алтернативи, изд. на Института за изследване на обществата и знанието -БАН: кн. 5/6, 2008, стр. 13-32, ISSN 0861-7899

1. Нонка Богомилова. Философията на Семьон Франк (рецензия за кн. Разкриващите се дълбини), в. Слово, бр. 18/2002

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/