Сярова, Ели. Православната визия на християнската философия. Във: Василий Зенковски. Основи на християнската философия. т. I. Християнското учение за познанието. В. Търново: изд. Фабер, 2000, стр. 7-27, ISBN 954-9541-77-0


Василева, Ели (2000) Сярова, Ели. Православната визия на християнската философия. Във: Василий Зенковски. Основи на християнската философия. т. I. Християнското учение за познанието. В. Търново: изд. Фабер, 2000, стр. 7-27, ISBN 954-9541-77-0 В. Търново: изд. Фабер, 2000, стр. 7-27, ISBN 954-9541-77-0


 
  Студия
 


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  24452
 Ели Василева

1. Цитирано в: Димитрова, Нина. Православието и философията на Сребърния век. Сп. Философски алтернативи, изд. на Института за изследване на обществата и знанието - БАН: кн. 1, 2008, стр. 109-121, ISSN 0861-7899

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/