Сярова, Ели. Живият смисъл. София: Изд. Рива, 1997, 201 стр., ISBN 954-8440-15-6


Василева, Ели (1997) Сярова, Ели. Живият смисъл. София: Изд. Рива, 1997, 201 стр., ISBN 954-8440-15-6 София: Изд. Рива, 1997, 201 стр., ISBN 954-8440-15-6


 Книгата предлага онтолоична интерпретация на смисъла и на смисъла на битието в контекста на формирането на подходи във философията на религията.
  Монография
 смисъл, битие, живот, онтология, религия


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  24451
 Ели Василева

3. Цитирано в: Димитрова, Нина. Философски проблеми на религията. Студия в сп. Критика и хуманизъм, бр. 28/2009, ISSN 0861-1718

1. Нонка Богомилова. Познанието на религията: културно-теоретични профили. Сп. Философски алтернативи, бр.5.6/2008

2. Цитирано в: Димитрова, Нина. Академичното религиознание. В: Шест десетилетия академична философия. София: ИФИ-БАН, 2008, стр. 257-292, ISBN 987-954-92145-2-9

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/