Влияние на европейската интеграция върху граничните региони/ Impactul integrării europene asupra regiunilor de graniță


Калейнска, Теодора (2012) Влияние на европейската интеграция върху граничните региони/ Impactul integrării europene asupra regiunilor de graniță Ed. T. Kaleynska, A. Markovska et all. Craiova Romania: Alma, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий” [Edition Alma, Romania and Veliko Turnovo University Press] (in Romanian and Bulgarian), 2012. ISBN 978-954-524-829-0; COBISS.BG-ID1264903652


 Книгата представя изследване на граничните региони България - Румъния и влиянието на европейската интеграция в различни аспекти на тяхното икономическо, социално, образователно, гражданско развитие и развитие на публичните политики.
  Част от книга / Глава от книга
 интеграция, граничен район
 Издадено
  24436
 Теодора Калейнска

1. Bouzov, V. Overcoming the Neoliberal Development Models, In Трансгранично сътрудничество и политики на развитие в България и на Балканите. Тематичен сборник с научни изследвания. 2017, Велико Търново: Издателство ИВИС, ISBN: 978-619-205-051-1,COBISS.BG-ID 1281334756р цит. на стр. 11

2. Бузов, Вихрен Университетите и научните изследвания в обществото на знанието през ХХІ век - алтернативи за Балканските страни" [Universities and Scientific Alternatives in the Development of Knowledge-Based Society in the 21st century: Alternatives for the Balkan Countries] In: Balkan Syntheses, Journal for Social Issues, Culture and Regional development, Vol.III, N 2, 2017, faculty of Philosophy, University of Nis, Serbia, pp.23-45, ISSN: 2406-1190. Cited at p.42, цит. на стр.42

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/