Кластерите – характерни особености и структура. Икономически изследвания, 2007, 4, с. 96-125. Print ISSN 0205-3292, COBISS.BG-ID: 1120137700


Минчев, Недко (2007) Кластерите – характерни особености и структура. Икономически изследвания, 2007, 4, с. 96-125. Print ISSN 0205-3292, COBISS.BG-ID: 1120137700


 
  Студия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  24427
 Недко Минчев

2. Костадинова, Надежда. „Modern types of tourism as a perspective area of entrepreneurship”. Научные горизонты, 2019, 1(17), с. 97-102. ISSN 2587-618Х

1. Илиева, Даниела. Повишаване на регионалната конкурентоспособност, основана на икономиката на знанието. Свищов: АИ "Ценов", 2018, 219 с. ISBN 978-954-23-1717-3

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/