Анализ и оценка на факторите, подпомагащи създаването на регионални кластери от малки и средни предприятия. Социално-икономически анализи, 2006, 1(1), с. 165-199. Print ISSN: 1313-6909, COBISS.BG-ID: 1124917732


Минчев, Недко (2006) Анализ и оценка на факторите, подпомагащи създаването на регионални кластери от малки и средни предприятия. Социално-икономически анализи, 2006, 1(1), с. 165-199. Print ISSN: 1313-6909, COBISS.BG-ID: 1124917732


 
  Студия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  24425
 Недко Минчев

1. Костадинова, Надежда. „Modern types of tourism as a perspective area of entrepreneurship”. Научные горизонты, 2019, 1(17), с. 97-102. ISSN 2587-618Х

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/