Вариантен подход за изучаване на кратките фолклорни жанрове в първи клас


Пенкова, Росица (2000) Вариантен подход за изучаване на кратките фолклорни жанрове в първи клас списание " Начално образование", година XL, ISSN 0204-4951, кн.5-6,COBISS.BG- ID 1119662308, Ред. А. Йовчева,с.28-34


 В настоящата статия се представят някои аспекти на използване на кратките форми в нов вариантен модел, при който те се разглеждт и овладяват като основа на ценностно ориентирано обучение по четене. Споделени са похвати на работа, при които се избягва наложеното им в практиката място като допълнителен материал в уроците за изучаване на произведения от други жанрове, с цел създаване на необходимата емоционална нагласа за задълбочено възприемане и осмисляне на идейно-емоционалното съдържание на изучаваната творба.
  Статия
 пословица, поговорка, възприемане, осмисляне, подход
 Издадено
  24419
 Росица Пенкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/