Гатанките като средство за развитие на мисловните процеси у децата


Пенкова, Росица (1993) Гатанките като средство за развитие на мисловните процеси у децата сп." Образование" - двумесечно научнометодическо списание, Ред. В. Крумов, година II, бр.2, ISSN 0861475X, стр. 50-56


 В статията са описани методически похвати на работа с гатанките като се отчита тяхната композиционна особеност и отворена структура. С възприемането и приобщаването на учениците към гатанката като литературен жанр се развиват и обогатяват техните усещания, възприятия, вниманието и главно уменията им да наблюдават. За да въприемат и отгатнат гатанката те трябва предварително да са наблюдавали предмети и явления. Така у тях се развива образзното мислене, обогатява се речника им.
  Статия
 литературен жанр, познавателни процеси, метафора, олицетворение


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  24399
 Росица Пенкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/