Смъртта на Христос (филологически ескиз върху езика на Новия Завет). – В: Мисъл, слово, текст. Т. VI.


Събев, Павлин (2019) Смъртта на Христос (филологически ескиз върху езика на Новия Завет). – В: Мисъл, слово, текст. Т. VI. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2019, с. 11-27. ISSN 2534-9694. COBISS.BG-ID 1289743844


 
  Статия
 изкупление, примиряване, жертва, кръв, живот, смърт, светилище.


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  24398
 Павлин Събев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/