Екзогамията и ендогамията в брачната стратегия на българите (от края на ХІХ до средата на ХХ век). В: Паметта за традицията. Сборник в чест на 70-годишнината на доц. д-р Ангел Гоев. В. Търново. Изд. "Фабер", 2018, с. 370-379. ISBN 978-619-00-0742-5


Иванова, Мария (2018) Екзогамията и ендогамията в брачната стратегия на българите (от края на ХІХ до средата на ХХ век). В: Паметта за традицията. Сборник в чест на 70-годишнината на доц. д-р Ангел Гоев. В. Търново. Изд. "Фабер", 2018, с. 370-379. ISBN 978-619-00-0742-5 В: Паметта за традицията. Сборник в чест на 70-годишнината на доц. д-р Ангел Гоев. В. Търново. Изд. "Фабер", 2018, с. 370-379. ISBN 978-619-00-0742-5


 Статията разглежда брачните правила на българите от края на ХІХ до средата на ХХ в.
  Статия
 екзогамия, ендогамия, брачни правила
 Издадено
  24354
 Мария Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/