Типология и системност на рецептивните умения


Димитрова, Димка (2019) Типология и системност на рецептивните умения Сп." Български език и литература" 2019 №1, с. 44–54. Print ISSN 0323-9519


 В статията се разглеждат уменията, необходими за рецепция на текст, като се изхожда от позицията, че всяко умение е единство от цел, условия, средства и очакван резултат. Възприемането на текста е сложна дейност, която протича на различни равнища и изисква множество разнородни и сложни умения, които се проявяват в конкретна комуникативна ситуация. Определянето на тези умения като рецептивни е с оглед на ролята им в процеса на общуване с текста. В статията е направен опит да се представи типологията им и се обосновава тяхната системност.
  Статия
 възприемане на текст, умение, рецептивно умение, системност, типология
 Издадено
  24349
 Димка Димитрова

1. Velikova, Sylvia. Academic Listening: Exploring Second Language Lecture Comprehension. – Veliko Tarnovo: Izdatelstvo “IVIS”, 2019, 286 pp. ISBN 978-619-205-117-4, р. 56.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/