Документи за политическата история на средновековна България XII – XIV в.


Лазаров, Иван (1989) Документи за политическата история на средновековна България XII – XIV в. В. Търново : Великотърн. унив. „Кирил и Методий“, 1989. – 170 с.


 
  Част от книга / Глава от книга
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  24344
 Иван Лазаров

19. Илиев, Невен. Шишмановци и Басараба. // Изследвания в чест на 60-годишнината на професор доктор на историческите науки Иван Тютюнджиев. Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Година I (XXXIII), 2017, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2018

18. Плетньов, Валентин. За „Земята Карвунска“, „Карвунската хора“ и град Карвуна през XI – XIII век. // Великите Асеневци. Сборник с доклади от конференция, посветена на 830 години от въстанието на братята Петър и Асен, началото на Второто българско царство и обявяването на Търново за столица на България и 780 години от легитимното възобновяване на Българската патриаршия. – Велико Търново, 2016, с. 220, с. 226

17. Maiorov, Alexander Vyacheslavovich. Batu Khan's conquest of Southern Rus: to the interpretation of one the news by Rashid al-Din. // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana, 2015, № 1, с. 169.

16. Вачев, Хитко. Резиденции, църкви и манастири в Търновската митрополия през ХV – ХVІІІ век. – В. Търново : Фабер, 2012, с. 145, 319

15. Долмова-Лукановска, Мария. За погребенията на Търновските царе. // България, българите и Европа : Мит, история, съвремие. Т. 4. – В. Търново, 2011, с. 474, 476.

13. Атанасов, Георги. Иванко и кончината на Добруджанското деспотство. // Исторически преглед. 2009. Т. 65. № 5-6. с. 16-49.

14. Николов-Зиков, Петър. Още за произхода на последната средновековна българска царска династия. // Етноси, култури и политика в Югоизточна Европа : Юбилеен сборник с материали от науч. конф., посветена на 70-год. на проф. Цветана Георгиева, д. н., Созопол, 2007. – София : НБУ, 2009, с. 170, бел. 36, бел. 40

11. Владимиров, Георги. Histoire et culture de la Bulgarie de volga (traits spécifiques). // Bulgarian Historical Review, 2006, № 3-4, p. 3-24.

12. Гюзелев, Васил. Покръстване и християнизация на българите : Извороведческо изследване с приложение. – София : ТАНГРА ТанНакРа, 2006, с. 277.

10. Владимиров, Георги. История и култура на Волжка България – специфики на изворовата база. // Исторически преглед. 2005. Т. 61. № 1-2. с. 247-268

8. Грудков, Венелин. Съдбата на търновския сакрален пантеон. Върху свидетелства на оригиналната старобългарска агиография. // Сборник в чест на проф. дфн Г. Данчев. – В. Търново, 2004, с. 197, бел. 17.

9. Подбрани извори за българската история. Т. 2. Българските държави и българите през Средновековието. – София : ТАНГРА ТанНакРа, 2004, с. 485.

7. Александров, Емил. Древна и средновековна българска дипломация. // История на България. В 8 т. Т. 4. Българската дипломация от древността до наши дни. – София Знание ; ИК Труд, 2003, с. 144

6. Атанасов, Георги. Нов поглед към демографските и етнокултурните промени в Добруджа през Средновековието. // Studia Balcanica 23 : Изследвания в чест на чл.-кор. проф. Страшимир Димитров. Ч. 1. – София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2001, с. 205, бел. 64.

5. Овчаров, Николай. Епохата на цар Иван Шишман (1371 – 1395) време на героизъм или предателство. // История на българите: потребност от нов подход. Преоценки. Ч. 3. – София : ТанНакРа, 2000, с. 213, бел. 63; с. 214, бел. 79.

4. Гюзелев, Васил. Извори за Никополската битка. // Гюзелев, Васил. 1396 – Никополската битка в съдбите на България, Балканите и Европа. – София : Тилиа, 1999, с. 183.

3. Атанасов, Георги. Археологическите източници за потеклото на гагаузите. стр. 38 цит. Moldovsko-bulgarski otnosheniia prez srednovekovieto i novoto vreme : dokladi na mezhdunarodna nauchna konferentsiia (Kishinev, 21–23 oktomvri 1996 g.). [Ч. 1]. – Biznes-Ėlita, 1998, с. 38

2. Гюзелев, Васил. Българската диаспора и присъствие в Генуезката република през ХІІІ – ХІV век. // Родина, 1997, № 1–2, с. 84, бел. 60, бел. 70.

1. Гюзелев, Васил. Столици, резиденции и дворцова култура в средновековна България (от номадския стан към царския двор). // Известия на Националния исторически музей, Т. 10, 1994, с. 64, бел. 95.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/