История на България (VІІ в. – 1947 г.)


Лазаров, Иван (1998) История на България (VІІ в. – 1947 г.) В. Търново, изд. “Слово”, 1998, 368 стр.


 
  Част от книга / Глава от книга
 


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  24342
 Иван Лазаров

1. Балабанов, Петър. Битката при Версиникия – митове и реалност. // Етноси, култури и политика в Югоизточна Европа : Юбил. сб. с материали от науч. конф., посветена на 70-год. на проф. Цветана Георгиева, д. н., Созопол, 2007. – София : НБУ, 2009, с. 118.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/