Йорданова, Даниела. М. Гърмидолова, М. Николова. Интерактивни методи за възприемане, разбиране, осмисляне и интепретиране на художествен текст. Научен сборник "Развитие на четивна грамотност на ученици чрез работа с художествен текст" Съставител и редактор Даниела Йорданова. Велико Търново: Eclibris, 2018, с. 27-43. ISBN 978-619-90391-7-5. COBISS.BG-ID 1288645604


Йорданова, Даниела (2018) Йорданова, Даниела. М. Гърмидолова, М. Николова. Интерактивни методи за възприемане, разбиране, осмисляне и интепретиране на художествен текст. Научен сборник "Развитие на четивна грамотност на ученици чрез работа с художествен текст" Съставител и редактор Даниела Йорданова. Велико Търново: Eclibris, 2018, с. 27-43. ISBN 978-619-90391-7-5. COBISS.BG-ID 1288645604 В. Търново: издателство "Еxlibris"


 В статията се разработва идеята, че художественият текст може да се възприеме, разбере, осмисли и интерпретира по подходящ начин от учениците в етапа 1.-4. клас чрез приложението на подходящи интерактивни методи в уроците по литература и изобразително изкуство. Приложението на подходящи интерактивни методи в този случай дава възможност за синхронизирано усвояване на различни аспекти на едно и също учебно съдържание чрез два учебни предмета, като се осигурява увлекателно и достъпно общуване на учениците с художествен текст.
  Статия
 Интерактивни методи, обучение, литература, изобразително изкуство, възприемане, разбиране, осмисляне, интерпретиране, художествен текст, 1.-4. клас.
 Издадено
  24333
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/