Статев, В., „Селски туризъм“, Фабер, Велико Търново, 2007. ISBN 978-954-775-686-1


Статев, Венцислав (2007) Статев, В., „Селски туризъм“, Фабер, Велико Търново, 2007. ISBN 978-954-775-686-1 Велико Търново


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  24305
 Венцислав Статев

1. Генова Д., „“Инструменти за постигане на добри практики в селския туризъм“, Сборник доклади от международна студентско-докторантска конференция на катедра „Туризъм“, Стопански факултет „Иновации и туризъм“, 9 май 2018 г., университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново, стр. 252-257. ISBN: 978-619-208-167-6 /Цитат стр. 257

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/