Марков, Ив., В. Статев, “Предпоставки за развитие на съвременни видове туризъм в община Балчик“, Черноморски туристически форум, Славена, Варна, 2018, стр. 54-59, ISBN 978-619-190-122-7


Статев, Венцислав (2018) Марков, Ив., В. Статев, “Предпоставки за развитие на съвременни видове туризъм в община Балчик“, Черноморски туристически форум, Славена, Варна, 2018, стр. 54-59, ISBN 978-619-190-122-7 Варна


 
  Доклад
 
 Издадено
  24303
 Венцислав Статев

1. Костадинова Н., „Современные виды туризма как перспективная область предпринимательства“, Научные вести № 1(17) | 2019, стр. 97-102. ISSN 2587-618Х. Цитат стр. 101

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/