Статев, В., „Лукс и селски туризъм“, Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, посветена на 50-годишнината от създаването на специалност „Туризъм“ в Икономически университет-Варна, „Туризмът в епохата на трансформация“, Издателство „Наука и икономика“ – ИУ-Варна, Варна, 2015 г., стр. 885-891. ISBN 978-954-21-0864-1


Статев, Венцислав (2015) Статев, В., „Лукс и селски туризъм“, Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, посветена на 50-годишнината от създаването на специалност „Туризъм“ в Икономически университет-Варна, „Туризмът в епохата на трансформация“, Издателство „Наука и икономика“ – ИУ-Варна, Варна, 2015 г., стр. 885-891. ISBN 978-954-21-0864-1 Варна


 
  Доклад
 
 Издадено
  24295
 Венцислав Статев

1. Костадинова Н., „Современные виды туризма как перспективная область предпринимательства“, Научные вести № 1(17) | 2019, стр. 97-102. ISSN 2587-618Х. Цитат стр.101

2. Минчев Н., „Современный туристический предпринимательский бизнес“, Научные вести № 1(17) | 2019, стр. 111-150. ISSN 2587-618Х .Цитат стр. 116

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/