Учителите за правоговорната и правописната култура на учениците от I-IV клас- Педагогически алманах, 2013, том 21, (1), с. 37-60. Print ISSN 1310-358Х


Йорданова, Даниела (2013) Учителите за правоговорната и правописната култура на учениците от I-IV клас- Педагогически алманах, 2013, том 21, (1), с. 37-60. Print ISSN 1310-358Х Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"


 В студията се представят резултати от анкетно проучване с учители от началните класове за аспекти от правоговорната и правописната култура на ученици от I – IV клас. Анализираните данни от проведеното емпирично проучване позволяват да се откроят изводи по този актуален въпрос от 60 образователния процес по български език за началния етап на основната образователна степен, основният от които е, че педагозите не отделят в достатъчна степен внимание на обучението по правоговор.
  Студия
 начални учители, анкетно проучване, изводи, правоговорна култура, правописна култура, ученици от I – IV клас.
 
  24267
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/