Значение на сектора на малките и средните предприятия. Сб. от Научно-практическа конференция с международно участие „Предприятието на XXI век – проблеми и предизвикателства“, Свищов, 29 - 31 май 2003 г. Свищов: Академично издателство „Ценов“, 2003, т. 2, с. 292-298. ISBN 954-23-0136-7, COBISS.BG-ID:1040409316


Минчев, Недко (2003) Значение на сектора на малките и средните предприятия. Сб. от Научно-практическа конференция с международно участие „Предприятието на XXI век – проблеми и предизвикателства“, Свищов, 29 - 31 май 2003 г. Свищов: Академично издателство „Ценов“, 2003, т. 2, с. 292-298. ISBN 954-23-0136-7, COBISS.BG-ID:1040409316


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  24252
 Недко Минчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/