Бизнес и стратегия в условията на валутен борд. Сб. от Втора научно-практическа конференция с международно участие „XXI век и предизвикателствата към мениджмънта“, Варна, 20-22 май 2000 г. Ред. доц. д-р Никола Димитров, проф. д-р Илия Личев, доц. д-р Симеон Христов и др. Варна: УИ „Икономически университет - Варна“, 2000, т. I, с. 153-158. ISBN 954-21-0084-1, COBISS.BG-ID:1038060516


Минчев, Недко (2000) Бизнес и стратегия в условията на валутен борд. Сб. от Втора научно-практическа конференция с международно участие „XXI век и предизвикателствата към мениджмънта“, Варна, 20-22 май 2000 г. Ред. доц. д-р Никола Димитров, проф. д-р Илия Личев, доц. д-р Симеон Христов и др. Варна: УИ „Икономически университет - Варна“, 2000, т. I, с. 153-158. ISBN 954-21-0084-1, COBISS.BG-ID:1038060516


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  24249
 Недко Минчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/