Плакатът – изкуството на улицата


Конова, Мариета (2018) Плакатът – изкуството на улицата Бюлетин на СБХ, брой 3/2018, съставители: Стайков, А. и Ю. Портарова, изд. Инфо СБХ – ISSN 1313-9622, COBISS.BG-ID 1125170404, с. 28-30 https://www.sbhart.com/data/kfm/bulletin_2014-2015-2016-2017/Bulletin_3_2018.pdf


 Представената експозиция от плакати на автора Красимира Друмева носи послание, идея, смисъл. Разчита се на ясна концепция, която се развива посредством графичния език. Целенасочено, символът на книгата присъства в плакатите, за да визуализира многообразието и универсалността на този образ. Той може да се асоциира с вещи, образи и предмети от бита и ежедневието. Авторът цели чрез тези превъплъщения да акцентира върху четенето – важен фактор за натрупването на знания и сетивност, необходими за осмисленото съществуване на човека.
  Статия
 плакат, улично изкуство, четене, книга-символ


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  24241
 Мариета Конова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/