Стефанов. С. Методика на обучението по миниволейбол.


Стефанов, Светослав (2013) Стефанов. С. Методика на обучението по миниволейбол. Велико Търново, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 2013, с. 205. COBISS.BG-ID - 1279035364


 В предложената от нас методика са разработени предимно упражнения за придвижване в пространството. Такива движения са различните видове бягане, ходене скокове-предхождащи различни волейболни похвати. В основата на предложената от нас методика е разглеждането на момента до отделянето на топката от ръцете или отделянето на тялото от земята. Целта на методиката е да развие двигателната навици и умения, които са базови за играта волейбол още по времето на началната училищна степен, но тя дава основа и за въздействие за тяхното съхраняване и стабилизаация в достатъчно дълъг период от време. Формирането на рационалните двигателни структури на движенията на подрастващите се явява една от главните цели на нашата методика.
  Дисертация
 волейбол, миниволейбол


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  24230
 Светослав Стефанов

3. Petkova, M., M. Aleksieva. Factor structure of physical development, physical workability and specific preparedness of 8-year-old schol children. 2018, 11th Annual international conference: Physical education, sport and health, Pitesti, Romania, с. 297-302, ISSN:1453-1194

4. Атанасов, А. Оптимизиране на учебния процес по футбол в условията на висшите училища. Монография, ISBN 978-954-23-1602-2, АИ „Ценов“, Свищов, 2018, стр. 8

2. Атанасов, А. Влияние на спорта „футзал“ върху физическата работоспособност на студенти. Дисертационен труд. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2014, стр. 11

1. Петкова, Мирослава. Петкова, М. Корелационна структура на физическата дееспособност и психическите качества на 9-10 годишни ученици след оказано експериментално въздействие по бадминтон. 2013, Юбилейна международна научна конференция “50 години ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Редактор/доц. д–р Рени Христова–Коцева, Велико Търново, с. 533-537, ISBN 978-619-208-001-3, COBISS.BG-ID 1274917860 - Юбилейна международна научна конференция “50 години ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, с. 533-537, ISBN 978-619-208-001-3

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/