Георгиев, Лъчезар. Полиграфически аспекти на книгата и печатните комуникации : Студия // Т р у д о в е на Великотърн. унив. “Св. св. Кирил и Методий”. Стопански фак. Т. 1. Обществени комуникации и информационни науки – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2009, с. 9–52. ISSN 0204-6369


Георгиев, Лъчезар (2009) Георгиев, Лъчезар. Полиграфически аспекти на книгата и печатните комуникации : Студия // Т р у д о в е на Великотърн. унив. “Св. св. Кирил и Методий”. Стопански фак. Т. 1. Обществени комуникации и информационни науки – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2009, с. 9–52. ISSN 0204-6369 В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2009 ISSN 0204-6369


 Студията проследява традиционни методи, способи и съвременни тенденции в сферата на полиграфията и печатната комуникация, свързана с производството на книгата.
  Студия
 книга, книгоиздаване, полиграфия, печатна комуникация, книгоиздаване, автори


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  24222
 Лъчезар Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/