Ролята на банките за развитие на капиталовия пазар в АР Египет


Наама, Карим (2001) Ролята на банките за развитие на капиталовия пазар в АР Египет Сп. Бизнес управление, год.XI, кн. 3 / 2001 г, Свищов, стр. 72-79.Print ISSN 0861-6604


 
  Статия
 
 Издадено
  24199
 Карим Наама

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/