Трудности свързани с формирането на капитала в развиващите се страни


Наама, Карим (1999) Трудности свързани с формирането на капитала в развиващите се страни Сп. Народностопански архив, год.LII, кн. 1, Свищов 1999 г, стр. 53-57. Print ISSN 0323-9004 (Cobiss. BG-ID 1142242020).


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  24193
 Карим Наама

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/