Трудности свързани с формирането на капитала в развиващите се страни


Наама, Карим (1999) Трудности свързани с формирането на капитала в развиващите се страни Сп. Народностопански архив, год.LII, кн. 1, Свищов 1999 г, стр. 53-57. Print ISSN 0323-9004 (Cobiss. BG-ID 1142242020).


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  24193
 Карим Наама

1. Бянов. Ив. Развитието на селското стопанство в ЕС и влиянието на общата селскостопанската политика, Изд. Ай анд Би“, Велико Търново 2019. ISBN 978-619-7281-56-9

2. Мирчева. Г. Баланс между природо-ефективно и модерно-традиционно стопанство (по примера на смесено животновъдно-растениевъдно стопанство в с. Петърница, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен), стр.440. Международна научно-практическа конференция „Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство, Свищов, 4 октомври 2019 г. сборник с доклади, стр. 437-443. ISBN 978-954-23-1762-3. (Цитирането е на стр. 440).

3. Николова. М. Състояние на пазара на земеделски земи в Република България. Международна научно-практическа конференция „Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство, Свищов, 4 октомври 2019 г. сборник с доклади. ISBN 978-954-23-1762-3, стр.261- 272. (Цитирането е на стр. 263)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/