Дипломация и етикет


Наама, Карим (2012) Дипломация и етикет издателство „Фабер” В. Търново 2012 г. стр. 102. ISBN 978-954-400-711-9 (Cobiss. BG-ID 1246822884).


 
  Книга
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  24186
 Карим Наама

1. Бянова, Н. Международна икономика - обща характеристика и проблеми, В: Международна икономика, В. Търново, УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2019, стр. 15. ISBN 978-619-208-175-1

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/