(Пенкова) Управление на приходите в хотелиерството


Вараджакова, Десислава (2011) (Пенкова) Управление на приходите в хотелиерството Сб. доклади от юбилейна научна конференция с международно участие „Предизвикателства пред туризма през ХХІ век“, УНСС, 2011, изд. "Авангард Прима", ISBN 978-954-323-906-1, стр. 157-164


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  24165
 Десислава Вараджакова

1. Николова, И., доклад „Роля на отдел „Настаняване” за формиране на приходите в хотела” в Сборник с доклади от международна научна конференция „Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката”, том ІV, стр. 64, изд. „Наука и икономика”, Икономически университет Варна, 2012, ISBN 978-954-21-0603-6

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/