Изпълнение на цел 2 от Целите за устойчиво развитие и Общата селскостопанска политика на ЕС


Бянова, Невена (2018) Изпълнение на цел 2 от Целите за устойчиво развитие и Общата селскостопанска политика на ЕС Сб. от Национална конференция за млади учени на тема: „Европейската политика за развитие – предизвикателства и възможности“, София, 14 юни 2018 г. Ред. П. Филева и др., София:,БПС ООД, 2018, с. 133-151. ISBN 978-619-7484-03-8


 В доклада са представени актуалното състояние на продоволствената несигурност в света, постигнатият напредък в борбата с глада и нуждата от допълнителни действия за изкореняване на недохранването и последиците от него. Разглежда се влиянието на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС върху продоволственото осигуряване в развиващите се страни и се подчертава значението на селското стопанство за постигане на цел 2 от ЦУР. Акцентира се върху ключовата роля на съгласуваността между водените политики както на ниво държави-донори, така и на ниво държави-реципиенти на помощта.
  Доклад
 продоволствена несигурност, ЦУР 2, ОСП, развиващи се страни


Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  24158
 Невена Бянова

1. Бянов, И. Глобални икономически промени, В. Търново, изд. "Ай анд Би", 2019, с. 190, ISBN: 978-619-7281-46-0, с. 142

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/