Устойчивостта на електоралните нагласи в България – елемент на социо-културната регионализация


Янков, Румен (2004) Устойчивостта на електоралните нагласи в България – елемент на социо-културната регионализация В: Социална и културна география. Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2004, с. 233-248. ISBN 954-524-420-8 COBISS.BG-ID 1042790116


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  24156
 Румен Янков

7. Русев, М., П. Владимирова, Р. Нинова, К. Луканов, Б. Т, Ретроспектива и перспектива в електоралната география: прогноза за местните избори 2019, - В: Геополитика & геостратегия : Списание за геополитика, стратегии и анализи, бр. 5/2019, ISSN - 1312-4579 COBISS.BG-ID - 1121872612

5. Йосифов, К. Необходима ли е промяна на държавния модел: електорални, политически и институционални казуси. София: Изд. "Омда", 2015, 47 с. ISBN 978-954-9719-81-9, Цит. с. 12

6. Йосифов, К. Референдумът (27 ануари 2013 г.). Годишник на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ ГГФ, Книга 2 – География,Том 108, с. 305-315. Цит. с. 313

3. Русев, М, П. Владимирова. Електорална география на България. София: Изд. Сепа- инфома, 2010, 279 с. ISBN 978-954-92599-1-9COBISS.BG-ID 1234920420 , Цит. с. 21, 28, 31

4. Тодоров, Антоний Тодоров, Граждани, партии, избори : България 1879-2009, Изд. - София : Изток-Запад, 2010. ISBN - 978-954-321-677-2 COBISS.BG-ID - 1233908708, с. 259

1. Русев, М., П. Владимирова. Поведенческа и електорална география. - В: Военен журнал, 1 (2007), с. 127-140. ISSN: 0861-7392.- CXIV COBISS.BG-ID 1174309092, Цит. с. 136

2. Русев. М., П. Владимирова, Вътрешната геополитика на смесените региони в България. - В: Геополитика & геостратегия, 2 (2007), с. 57-64. ISSN: 1312-4579.- IV COBISS.BG-ID 1176732132, Цит. с. 60

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/