Устойчивостта на електоралните нагласи в България – елемент на социо-културната регионализация


Янков, Румен (2004) Устойчивостта на електоралните нагласи в България – елемент на социо-културната регионализация В: Социална и културна география. Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2004, с. 233-248. ISBN 954-524-420-8 COBISS.BG-ID 1042790116


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  24156
 Румен Янков

8. Marin Roussev, Pavlinka Vladimirova, Ralitsa Ninova, Christian Lukanov, Bilyana Tasheva, Retrospective and perspective in electrical geography (Local elections′2019 forecast) - SocioBrains, ISSN 2367-5721, Journal homepage: www.sociobrains.com, International scientific refereed online journal with impact factor, Issue 66, february 2020, p. 299

7. Русев, М., П. Владимирова, Р. Нинова, К. Луканов, Б. Т, Ретроспектива и перспектива в електоралната география: прогноза за местните избори 2019, - В: Геополитика & геостратегия : Списание за геополитика, стратегии и анализи, бр. 5/2019, ISSN - 1312-4579 COBISS.BG-ID - 1121872612

5. Йосифов, К. Необходима ли е промяна на държавния модел: електорални, политически и институционални казуси. София: Изд. "Омда", 2015, 47 с. ISBN 978-954-9719-81-9, Цит. с. 12

6. Йосифов, К. Референдумът (27 ануари 2013 г.). Годишник на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ ГГФ, Книга 2 – География,Том 108, с. 305-315. Цит. с. 313

3. Русев, М, П. Владимирова. Електорална география на България. София: Изд. Сепа- инфома, 2010, 279 с. ISBN 978-954-92599-1-9COBISS.BG-ID 1234920420 , Цит. с. 21, 28, 31

4. Тодоров, Антоний Тодоров, Граждани, партии, избори : България 1879-2009, Изд. - София : Изток-Запад, 2010. ISBN - 978-954-321-677-2 COBISS.BG-ID - 1233908708, с. 259

1. Русев, М., П. Владимирова. Поведенческа и електорална география. - В: Военен журнал, 1 (2007), с. 127-140. ISSN: 0861-7392.- CXIV COBISS.BG-ID 1174309092, Цит. с. 136

2. Русев. М., П. Владимирова, Вътрешната геополитика на смесените региони в България. - В: Геополитика & геостратегия, 2 (2007), с. 57-64. ISSN: 1312-4579.- IV COBISS.BG-ID 1176732132, Цит. с. 60

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/