Динамика на свети места и поклонничества в постсоциалистическа България. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, 370 стр. ISBN 978-954-524-942-6; COBISS.BG-ID: 1265735908


Карамихова, Маргарита (2014) Динамика на свети места и поклонничества в постсоциалистическа България. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, 370 стр. ISBN 978-954-524-942-6; COBISS.BG-ID: 1265735908 В. Търново


 Монографията проследява динамиката на поклоннически центрове в България в периода на пост социализма.
  Монография
 поклонничество, свети места, ислям, православно християнство
 Издадено
  24141
 Маргарита Карамихова

1. Седакова, И.А. Русско-болгарские праздничные параллели: Воздвижение. - В:// Славянский Альманах. М., 2016. № 3–4. с. 322–338. ISSN 2073-5731, с. 327.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/