Възможности за повишаване на заетостта чрез изграждане на малки и средни предприятия в България.


Пенчева, Ивалинка (2002) Възможности за повишаване на заетостта чрез изграждане на малки и средни предприятия в България. Сборник с доклади от Международна конференция "Предприемачеството, дребният и средният бизнес в България", Пловдив, 12-13 ноември 2002 г. Ред. Ст. Буров. Пловдив: ИМН Пловдив, 2002, с. 144-148.


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  24139
 Ивалинка Пенчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/