Американски мечти Пътеводител сред първа генерация имигранти. София: ИК Кротал, 2004, 283 стр. ISBN 954-9828-20-4; COBISS.BG-ID: 1043401444


Карамихова, Маргарита (2004) Американски мечти Пътеводител сред първа генерация имигранти. София: ИК Кротал, 2004, 283 стр. ISBN 954-9828-20-4; COBISS.BG-ID: 1043401444 София


 Монографията е първото изследване на най-новата емиграция в САЩ. Проследени са основните процеси на акултурация, както и промените, настъпващи в брака, семейството и домакинството.
  Монография
 емиграция, българи, САЩ, семейство, домакинство, гей.
 Издадено
  24138
 Маргарита Карамихова

5. Назърска, Жоржета; Марко Хайдиняк. Смесени и транснационални семейства в България. - В: Миграции, пол и междукултурни взаимодействия в България. София: Международен център за изследване на малцинствата и културните взаимодействия, 2011; ISBN 978-954-8872-67-6; COBISS.BG-ID: 1237465060

4. Дончева, Гергана. Образът на балканите в балкански и западни филми: стратегии за представяне.С., 2010 Издателство Ф А Б Е Р; ISBN 978-954-400-306-7; COBISS.BG-ID: 1233901284

2. Nadège Ragaru , « Bibliographie - Les migrations bulgares contemporaines », Balkanologie, Vol. XI, n° 1-2 | décembre 2008, [En ligne], mis en ligne le 09 février 2009. URL : http://balkanologie.revues.org/index1792.html. Consulté le 12 février 2013.

3. Антова, Светлана. Социални отношения, проблеми и тенденции в транснационалните семейства. (По примера на Белоградчик). – В: Дечева, M. (Съст.) Динамика на националната идентичност и транснационалните идентичности в процеса на евроинтеграция, София: Парадигма, 2008,стр. 209-221; ISBN 978-954-326-074-4, COBISS.BG-ID: 1231121380

1. Антова, Светлана. „Тук живеем, тукашен хляб ядем." Етнокултурна идентичност на българите в Словакия, София, Парадигма, 2007, ISBN 978-954-326-069-0, COBISS.BG-ID: 1231040996

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/