• Гълъбова, Даринка Ненчева. Система за математическа подготовка, ориентирана към умственото развитие на децата от три до седемгодишна възраст. Дисертация; Издателство и производство - София : [Д. Гълъбова], 1999 COBISS.BG-ID - 1262440420


Гълъбова, Даринка (1999) • Гълъбова, Даринка Ненчева. Система за математическа подготовка, ориентирана към умственото развитие на децата от три до седемгодишна възраст. Дисертация; Издателство и производство - София : [Д. Гълъбова], 1999 COBISS.BG-ID - 1262440420 Научна специалност Методика на обучението по математика (05.07.03) публична защита 01.07.2000 г., Софийски университет "Кл.Охридски", зала 1. Научен ръководител: проф. д-р Георги Христов Бижков Научно жури: Специализиран научен съвет по педагогика (СНСП ) при ВАК, гр. София, председател проф. Димитър Павлов, н.секретар доц. д-р Нели Бояджиева Рецензенти: проф. д-р Марга Янкова Георгиева, проф. д-р Дина Батоева


 Дисертацията е теоретико-емпирично педагогическо изследване. Основната цел е да се разработи и апробира цялостна система за математическа подготовка на три-седемгодишните деца, ориентирана към умственото им развитие. Предлага се нова класификация на математическите игри, основана на познавателните действия, които са разгледани в надграждаща се система. Разработени са критерии и показатели за изследване на умственото развитие на децата, като са съпоставени резултатите от педагогически експеримент (контролни и експериментални групи). Конструирани са от автора серии тестове, които са изследвани за надеждност и валидност. Изведени са изводи за педагогическата теория и практика.
  Дисертация
 дисертация, математика, система за математическа подготовка, умствено развитие, три-седемгодишни деца


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Непубликувано
  24136
 Даринка Гълъбова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/