Автодидактични игри и упражнения за развиване на пространствено-схематичното мислене на шест- седемгодишните деца.Сб. резюмета от доклади от Трета национална научнопрактическа конференция "Учебници и учебни помагала по математика 1. - 4. клас", Стара Загора, 11-12 май, 1994 г. Ст.Загора: Полиграфическа база към ИПКУ "Анастасия Тошева", с.21 -23


Гълъбова, Даринка (1994) Автодидактични игри и упражнения за развиване на пространствено-схематичното мислене на шест- седемгодишните деца.Сб. резюмета от доклади от Трета национална научнопрактическа конференция "Учебници и учебни помагала по математика 1. - 4. клас", Стара Загора, 11-12 май, 1994 г. Ст.Загора: Полиграфическа база към ИПКУ "Анастасия Тошева", с.21 -23 Ст.Загора: Полиграфическа база към ИПКУ "Анастасия Тошева"


 Разработката предлага класификация на методики за развиване на пространствено-схематичното мислене на 6-7-годишните деца: Схематизация Символизация, Квадратни мрежи, Композиция,Обърнат план, куклена стая, Преобразуване на фигури, Подвижност на образа. Системата от автодидактични игри, реализиращи посочените методики са разделени в групи -игри с карти, конструктивни игри с геометрични тела и геометрични фигури (по схема), Геометрични конструктори (танграм и мн.др.), игри за ориентиране в равнинна мрежа от пътища или лабиринти и др. Системата е апробирана и верифицирана в практиката на детските градини (ДГ "Соня", гр.Велико Търново и др.).
  Доклад
 математика, автодидактични игри, детска градина, дидактични упражнения, модернизация на обучението


Природни науки, математика и информатика Математика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  24135
 Даринка Гълъбова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/