Фабрика за преобразуващи машини или за операторите в детската градина.Сб. резюмета от доклади от Трета национална научнопрактическа конференция "Учебници и учебни помагала по математика 1. - 4. клас", Стара Загора, 11-12 май, 1994 г. Ст.Загора: Полиграфическа база към ИПКУ "Анастасия Тошева", с.20 -21


Гълъбова, Даринка (1994) Фабрика за преобразуващи машини или за операторите в детската градина.Сб. резюмета от доклади от Трета национална научнопрактическа конференция "Учебници и учебни помагала по математика 1. - 4. клас", Стара Загора, 11-12 май, 1994 г. Ст.Загора: Полиграфическа база към ИПКУ "Анастасия Тошева", с.20 -21 Стара Загора: Полиграфическа база към ИПКУ "Анастасия Тошева"


 Разглежда се проблема за осмисляне на операторното значение на числото от децата в предучилищна възраст (6-7 г.). Поставена е целта на изследване да се разработи методика "Фабрика за преобразуващи машини", като действието върху даден обект (практическо или аритметично) се свърже с числото. Описана е методиката на изследването (цел и пет основни задачи, технология по създаване на дидактични средства и методи). Изводите от теоретичното изследване и частичния експеримент показват перспективността на авторската методика.
  Доклад
 число, операторно значение, числов оператор, детска градина, дидактични упражнения, моделиране
 Издадено
  24134
 Даринка Гълъбова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/