Диагностични аспекти за формирането на математически представи у децата в детската градина. Сб. от Международна научна конференция "Хуманизиране на педагогическия процес", Благоевград, 14-15 май, 1993 г. Ред. доц.Магдалена Глушкова и др. Благоевград: Офсетова печатна база при БСТ, 1993, с. 82 - 83.


Гълъбова, Даринка (1993) Диагностични аспекти за формирането на математически представи у децата в детската градина. Сб. от Международна научна конференция "Хуманизиране на педагогическия процес", Благоевград, 14-15 май, 1993 г. Ред. доц.Магдалена Глушкова и др. Благоевград: Офсетова печатна база при БСТ, 1993, с. 82 - 83. Благоевград: Офсетова печатна база при БСТ


 Разработката насочва към проучване на проблема за измерване на резултатите от учебния процес по математика в детската градина. Предлагат се критерии и показатели за оценяване степента на формиране на елементарни математически представи на децата в детската градина. Основа на класификацията на критериите е типът математическо мислене и различните степени на формирането му. Към всеки критерий е разработена система от умения (показатели/индикатори) : съотнасяне на свойства на предмети към еталони; и т.н. Предлагат се и примерни тестове за оценка на изходното равнище на формираните математически представи и съответната точкова скала за оценяване.
  Доклад
 педагогическа диагностика, математика, детска градина, критерии и показатели
 Издадено
  24133
 Даринка Гълъбова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/