Виртуална търговска марка – съвременност и перспективи /Virtual trade mark – modernity and perspectives/


Димитрова-Гализова, Мариела (2018) Виртуална търговска марка – съвременност и перспективи /Virtual trade mark – modernity and perspectives/ В: Библиотеки, четене, комуникации Шестнадесета национална научна конференция с международно участие 16-17 ноември 2017 г.- В. Търново: Народна библиотека П. Р. Славейков, 2018, с. 387 – 393: резюме на англ. ез. ISBN 1313-8138 / - - В. Търново: НБ "П. Р. Славейков", 2018 ISSN 1313-8138


 Резюме: Докладът разглежда една съвременна възможност за реклама, позициониране и устойчива репутация на организациите чрез виртуалната търговска марка. Обект на анализ са релациите между две означения на индустриалната собственост – търговска марка и домейн име. Представени са възможностите за сигурно виртуално присъствие на търговската марка чрез домейн името и съответните защитно-гаранционни механизми. /The report reviews a contemporary opportunity for advertising, positioning and sustainable reputation of the organizations through virtual trademark. An object of analysis are the relations between the two expressions of industrial property – trademark and domain name. The report presents opportunities for secure virtual presence of the trademark through domain name and the relative security mechanisms./
  Доклад
 Ключови думи: домейн име, търговска марка, индустриална собственост Кey words: Domain Name, Trade Mark, Industrial property


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  24131
 Мариела Димитрова-Гализова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/