Психологичната научно-изследователска лаборатория – ново проблемно звено в системата на БНА. В:Сборник “Научни трудове” на ВНВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 1984, кн.15, с.228 – 232, ISSN 0861-9115, COBISS.BG-ID 1247779812


Бораджиева, Елена (1984) Психологичната научно-изследователска лаборатория – ново проблемно звено в системата на БНА. В:Сборник “Научни трудове” на ВНВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 1984, кн.15, с.228 – 232, ISSN 0861-9115, COBISS.BG-ID 1247779812 Велико Търново


 В доклада се разкрива необходимостта и значимостта от създаване на психологична научно-изследователска лаборатория за нуждите на Сухопътните войски в БА.
  Доклад
 научно-изследователска лаборатория за нуждите на Сухопътните войски в БА


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  24100
 Елена Бораджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/