С Моливко играй и мисли (6-7 г.). В.Търново: Слово, 2003, 96 с. ISBN: 978-954-439-668-8


Гълъбова, Даринка (2003) С Моливко играй и мисли (6-7 г.). В.Търново: Слово, 2003, 96 с. ISBN: 978-954-439-668-8 В.Търново: Слово


 Учебното помагало е одобрено от МОН: Заповед № РД 09-698/26.08.2003 г. на министъра на образованието и науката. Книжката предлага система от схематични упражнения за свързване, оцветяване, ограждане, задраскване и други похвати за затвърдяване на знанията за числата до десет, геометричните фигури и ориентирането на децата в пространството и времето (денонощие, сезоните и др.).
  Учебник / Учебно помагало
  математика, предучилищно образование, подготвителна група, методика на обучението по математика


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Математика

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 
  24070
 Даринка Гълъбова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/