Давидова, Т. Факторна структура на психофизическата готовност на 9 - 10-годишни деца за действие в сложна ситуация. Сборник трудове от международна научна конференция "Кинезиология 2002", 25-26 октомври 2002 г., том ІІ, Ред. Л. Петров. В. Търново: Бойка, 2003, с. 126-130. ISBN 954-9689-08-5 ; COBISS.BG-ID 1041378020 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1612334630606384&rec=1&sid=4


Давидова, Теодора (2003) Давидова, Т. Факторна структура на психофизическата готовност на 9 - 10-годишни деца за действие в сложна ситуация. Сборник трудове от международна научна конференция "Кинезиология 2002", 25-26 октомври 2002 г., том ІІ, Ред. Л. Петров. В. Търново: Бойка, 2003, с. 126-130. ISBN 954-9689-08-5 ; COBISS.BG-ID 1041378020 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1612334630606384&rec=1&sid=4 Сборник трудове от международна научна конференция "Кинезиология 2002" - 25-26 октомври 2002 г., том ІІ, Ред. Л. Петров, издателство „Бойка”, В. Търново, 2003, с. 126-130, ISBN 954-9689-08-5 ; COBISS.BG-ID 1041378020


 Чрез факторния анализ се определя водещата страна от структурата на психофизическата готовност на 9 - 19-годишни деца при преодоляването на сложна ситуация при двигателна активност. Разкриват се най-важните елементи на готовността за формирането на адекватна готовност.
  Доклад
 психофизическа готовност, нестандартни ситуации, психо-физическа подготовка


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  24064
 Теодора Давидова

1. Борисов, Т. Теория и методика на психо-физическата подготовка за действие в екстремални ситуации. София: ПУИ "Паисий Хилендарски", 2015, с. 105. ISBN 978-619-90178-7-6 ; COBISS.BG-ID 1276582372 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1612334630606384 монография

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/