Необходимост от актуализиране на изпитните нормативи по ОФП


Давидова, Теодора (2003) Необходимост от актуализиране на изпитните нормативи по ОФП Международна научна конференция "Кинезиология 2002", 25-26 октомври 2002 г. Сборник трудове том I, Ред. Л. Петров. В. Търново: Бойка, В. Търново, 2003, с.136-138. ISBN 954-9689-08-5 ; COBISS.BG-ID 1040309732 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1812001967604678&rec=4&sid=1


 Проучено е моментното състояние на физическата дееспособност на студентите и на базата на статистически методи е доказана необходимостта от актуализиране136-141 изпитни нормативи за дисциплината "Физическо възпитание"
  Доклад
 физическо възпитание във ВУ, студенти, физическа дееспособност
 Издадено
  24063
 Теодора Давидова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/