Корелационна структура на психофизическата готовност на 9-10 годишни деца след оказано експериментално въздействие


Давидова, Теодора (2003) Корелационна структура на психофизическата готовност на 9-10 годишни деца след оказано експериментално въздействие Сборник научни трудове от международна научна конференция "Кинезиология 2002", 25-26 октомври 2002 г.,том ІІ, Ред. Л. Петров. В. Търново: Издателство „Бойка”, 2003, с. 69-74. ISBN 954-9689-11-5 ; COBISS.BG-ID 1041378020 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1612334630606384&rec=1&sid=4


 Чрез корелационния анализ се проследява взаимовръзката между отделните страни на психофизическата готовност на подрастващи за действие в сложни ситуации породени при дейности от ежедневието им.
  Доклад
 психофизическа подготовка, нестандартни ситуации, формиране на психофизическа готовност, начална училищна възраст


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  24020
 Теодора Давидова

2. Борисов, Т. Теория и методика на психо-физическата подготовка за действие в екстремални ситуации, ПУИ "Паисий Хилендарски", София, 2015, с. 104. ISBN 978-619-90178-7-6 ; COBISS.BG-ID 1276582372 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1612334630606384 монография

3. Борисов, Т. Теория и методика на психо-физическата подготовка за действие в екстремални ситуации, ПУИ "Паисий Хилендарски", София, 2015, с. 94, ISBN 978-619-90178-7-6 ; COBISS.BG-ID 1276582372 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1612334630606384 монография

1. Даскалова-Янкова, А. Повишаване нивото на ситуативната психофизическа готовност на ученици от начален етап чрез въздействие върху емоционалната подструктура. Научно-приложни аспекти на физическото възпитание и спорта. Сборник научни статии. В. Търново: Фабер, 2012. с. 69, ISBN 978-954-400-636-5 ; COBISS.BG-ID 1245019364 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1612334630606384&rec=1&sid=2 статия

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/