Давидова, Т., Й. Йонов. Изследване на факторите „трудност” и „опасност” в занятията по гимнастика и лека атлетика в часовете по физическо възпитание в начална училищна степен. Проблеми на училищното физическо възпитание и спорт – сборник научни статии, София: издателство "Сердолик", 2002, с.43-49, ISBN 954-90530-7-5 ; COBISS.BG-ID 1038323684 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1652250827533692&rec=1&sid=9


Давидова, Теодора (2002) Давидова, Т., Й. Йонов. Изследване на факторите „трудност” и „опасност” в занятията по гимнастика и лека атлетика в часовете по физическо възпитание в начална училищна степен. Проблеми на училищното физическо възпитание и спорт – сборник научни статии, София: издателство "Сердолик", 2002, с.43-49, ISBN 954-90530-7-5 ; COBISS.BG-ID 1038323684 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1652250827533692&rec=1&sid=9 Проблеми на училищното физическо възпитание и спорт – сборник научни статии, издателство "Сердолик", С., 2002, с.43-49, ISBN 954-90530-7-5 COBISS.BG-ID 1038323684 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1652250827533692&rec=1&sid=9


 Изследвани са опасностите и трудности възникнали в часовете по физическо възпитание в начална училищна степен като фактори на средата провокиращи сложни ситуации за обучаваните и възможности за справянето с тях.
  Статия
 психофизическа готовност, трудност, опасност, физическо възпитание


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  24019
 Теодора Давидова

2. Давидов, Д. Влияние на заниманията по гимнастика върху някои личностни черти на характера на студенти. Аспекти на съвременната подготовка във физическото възпитание и спорта. Сборник научни доклади. НСА ПРЕС, 2015. с. 36. ISBN 978-954-718-406-0 ; COBISS.BG-ID 1560591828 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1432546447903644&rec=31&sid=45 доклад

1. Давидов, Д. Проучване на факторите "трудност" и "опасност" в занятията по гимнастика в училище, Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ "Васил Левски", том 10, издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", В. Търново, 2010; с.47. ISSN 1314-1937 ; COBISS.BG-ID 1237830884 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1502511615127300&rec=1&sid=6 доклад

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/