Давидова, Т., Цв. Дилова-Нейкова. Сравнителен анализ на резултатите от изпитните нормативи по ОФП на студенти от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" за периода 1998 - 2002 година. Сборник трудове от Международна научна конференция "Кинезиология 2002", гр. В. Търново, том І, Ред. Л. Петров. В. Търново: Бойка, 2003, с.130-132. ISBN 954-9689-08-5 ; COBISS.BG-ID 1041378020 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1719063746820880&rec=1&sid=28


Давидова, Теодора (2002) Давидова, Т., Цв. Дилова-Нейкова. Сравнителен анализ на резултатите от изпитните нормативи по ОФП на студенти от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" за периода 1998 - 2002 година. Сборник трудове от Международна научна конференция "Кинезиология 2002", гр. В. Търново, том І, Ред. Л. Петров. В. Търново: Бойка, 2003, с.130-132. ISBN 954-9689-08-5 ; COBISS.BG-ID 1041378020 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1719063746820880&rec=1&sid=28 Международна научна конференция "Кинезиология 2002", сборник трудове, том І, Ред. Л. Петров, Издателство „Бойка”, В. Търново, 2003, с.130-132; ISBN 954-9689-08-5


 Проучена е физическата дееспособност на студенти за период от четири години. Чрез статистическа обработка на данните са направени изводи относно ефективността на прилаганите учебни програми по физическо възпитание и спорт, моментното състояние на дееспособността на студентите и е обоснована необходимостта от периодично актуализиране на изпитните нормативи по дисциплината "Физическо възпитание".
  Доклад
 студенти, физическо възпитание и спорт във ВУ


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  24018
 Теодора Давидова

2. Давидов, Д. Кандидат-студенти за специалността "Педагогика на обучението по физическо възпитание" във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Актуални проблеми и тенденции, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 16-17 юли 2015 г., Том 3. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ "В. Левски", 2015. с. 207, ISSN 1314-1937 ; COBISS.BG-ID 1237830884 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1502511615127300&rec=1&sid=6 доклад

1. Давидов, Д. Физическа дееспособност на студенти с ниско ниво на развитие на двигателните качества, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 27-28 юни 2013 година, том 2, В. Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2013. с. 191, ISSN 1314-1937 ; COBISS.BG-ID 1237830884 ; http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1502511615127300&rec=1&sid=6 научен доклад

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/