Западът и Изтокът като географски и ментални конструкции.


Парашкевов, Пламен (2014) Западът и Изтокът като географски и ментални конструкции. Алманах "30 години катедра "География" във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Ред. А. Дерменджиев. ВеликоТърново, 2014, (CD), с. 311-316. ISBN 978-619-168-104-4


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  24015
 Пламен Парашкевов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/